Strona główna Rekrutacja

Regulamin naboru do technikum w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018  nie obowiązują progi punktowe.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

Podstawą przyjęcia kandydata do technikum w zawodach:

jest spełnienie następujących warunków:

 1. Posiadanie świadectwa ukończenie gimnazjum.
 2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w szkole w danym zawodzie, brane będą pod uwagę następujące kryteria:

liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • technik fotografii i multimediów:  plastyka i zajęcia artystyczne,
 • technik informatyk: język obcy (angielski lub niemiecki) i informatyka,
 • technik organizacji reklamy: plastyka i zajęcia artystyczne,
 • technik technologii drewna:  zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne.
 • technik przemysłu mody: zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne.

na podstawie:

 • Rozdziału 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; ;
 • Zarządzenia Nr 2/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Więcej informacji na edukacja.jeleniagora.pl

 

Regulamin naboru do LICEUM PLASTYCZNEGO 2017/2018

Podstawą przyjęcia kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat, do liceum plastycznego w specjalnościach:

 • formy rzeźbiarskie o specjalizacji: szkło artystyczne,
 • formy rzeźbiarskie o specjalizacji: snycerstwo,
 • fotografia i film o specjalizacji: fotografia artystyczna,

jest spełnienie następujących warunków:

Więcej…

 

Technik technologii drewna

Technik Technologii Drewna 311922

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
"W zawodzie technik technologii drewna pasja i praktyka idą w parze."

Więcej…

 

Technik organizacji reklamy

Technik Organizacji Reklamy 333906 (grafika reklamowa)

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
"Zawód technika organizacji reklamy jest dyscypliną z dużą perspektywą."

Więcej…

 

Technik fotografii i multimediów

Technik Fotografii i Multimediów 3431045

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
"Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę."

Więcej…

 

Technik informatyk

Technik Informatyk 351203

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
"Informatyk działa twórczo, samodzielnie podejmuje decyzje, samodzielnie doskonali swoje kwalifikacje."

Więcej…

 

Technik przemysłu mody

Technik Przemysłu Mody

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
Absolwent technikum przemysłu mody będzie posiadał następujące umiejętności zawodowe:

 • projektowania wyrobów odzieżowych;
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • organizowania i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Więcej…

 

Terminarz rekrutacji do technikum 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018
Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 do 
21 czerwca 2017 r.
do 24 lipca 2017 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 23 do 27 czerwca 2017 r. X
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. do 30 czerwca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. do 7 lipca 2017 r. godz. 12:00 14 sierpnia 2017 r.
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły. do 10 lipca 2017 r. 14 sierpnia 2017 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 18 lipca 2017 r. do 23sierpnia 2017 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 lipca 2017 r. godz. 10:00
24 sierpnia 2017 r.

Do podania należy dołączyć:

 • 3 fotografie,
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły,
 • kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • posiadane zaświadczenie komisji konkursowych (laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych),
 • zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu § 4 ust. 4 pkt. 8 zarządzenia Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.
 

TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM PLASTYCZNEGO 2017/2018

Terminarz rekrutacji do liceum plastycznego na rok 2017/2018

1. Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu wstępnego badającego uzdolnienia plastyczne od 2 do 12 maja 2017 r.
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu wstępnego badającego uzdolnienia plastyczne w postępowaniu uzupełniającym
do 24 lipca 2017 r.
2.

Konsultacje i bezpłatne zajęcia przygotowawcze do egzaminu wstępnego dla kandydatów do liceum plastycznego

18.03.2017 godz.1000-1300
22.04.2017 godz.1000-1300

(soboty)

pracownie artystyczne LP
3.

Egzamin wstępny (bezpłatny) badający uzdolnienia plastyczne

Miejsce: pracownie artystyczne Liceum Plastycznego

20 maja 2017 r. (sobota)

godz. 10.00

4. Egzamin wstępny uzupełniający (bezpłatny) badający uzdolnienia plastyczne

14 czerwca 2017 r. (środa)

godz. 10.00

Egzamin z przedmiotów artystycznych obejmuje:

egzamin praktyczny:
rysunek postaci (format A3),
malarstwo - martwa natura (tempery lub plakatówki, format A3),
kompozycja przestrzenna  ( z papieru )
rozmowa kwalifikacyjna

Uwaga!

Na zajęcia przygotowawcze i egzamin należy przynieść: blok rysunkowy (format A3), ołówki miękkie (B), pędzle, farby tempery lub plakatowe, małe naczynie na wodę.

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 do 
21 czerwca 2017 r.
do 24 lipca 2017 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 23 do 27 czerwca 2017 r. X
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. do 30 czerwca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. do 7 lipca 2017 r. godz. 12:00 14 sierpnia 2017 r.
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły. do 10 lipca 2017 r. 14 sierpnia 2017 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 18 lipca 2017 r. do 23sierpnia 2017 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 lipca 2017 r. godz. 10:00
24 sierpnia 2017 r.

Do podania należy dołączyć:

 • 3 fotografie,
 • posiadane zaświadczenie komisji konkursowych (laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych),
 • świadectwo zdrowia,
 • dokumenty nadające uprawnienia
 

Certyfikaty i wyróżnienia szkoły

Zaloguj do dziennika
Kalendarz
styczeń 2018
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
luty 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
LogowanieReklama
Reklama