Błąd

Regulamin naboru do LICEUM PLASTYCZNEGO 2017/2018

Podstawą przyjęcia kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat, do liceum plastycznego w specjalnościach:

 • formy rzeźbiarskie o specjalizacji: szkło artystyczne,
 • formy rzeźbiarskie o specjalizacji: snycerstwo,
 • fotografia i film o specjalizacji: fotografia artystyczna,

jest spełnienie następujących warunków:

jest spełnienie następujących warunków:

1. Uzyskanie kwalifikującej liczby punktów rekrutacyjnych uwzględniających:

 • liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
 • liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki i zajęć artystycznych.

W Liceum Plastycznym obowiązuje egzamin wstępny badający uzdolnienia plastyczne, który obejmuje:

 • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

Termin egzaminu 20 maja 2017r. godz. 10:00 (pracownie plastyczne).

Termin II egzaminu wstępnego (uzupełniający) 14 czerwca 2017r. godz. 10:00.

 • liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata wynosi:

 • liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
 • języka  obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2

 • punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
 • 18 punktów – ocena: celujący,
 • 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
 • 14 punktów – ocena: dobry,
 • 8 punkty – ocena: dostateczny,
 • 2 punktów – ocena: dopuszczający.
 • punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

6. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 20 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 • dobrym – przyznaje się 13 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.