Błąd

Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 2016/2017

Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 2016 /2017
30 września termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych
30 września termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych
(Załącznik 1a_N) oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków
i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi1
7 lutego

termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna)

możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania
warunków egzaminu maturalnego

15 - 22 lutego sprawdzenie poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE, podpisanie
list do weryfikacji
20 kwietnia termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub
poziomu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub
finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji
28 kwietnia zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
4 maja rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego)
wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE2
4 – 26 maja

część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego oraz języka polskiego i języka mniejszości narodowej w starej formule – przeprowadzana wg harmonogramów ustalanych w szkołach

4 – 24 maja część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym
8 – 20 maja
(bez 14 maja)
część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz mniejszości narodowej w nowej formule – przeprowadzana według harmonogramów ustalanych w szkołach
1 – 20 czerwca egzamin maturalny w terminie dodatkowym
30 czerwca ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, odbiór świadectw, aneksów, zaświadczeń i informacji o wynikach
do 7 lipca złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu
do egzaminu poprawkowego
do 11 sierpnia informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów
poprawkowych
22 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy
23 – 25 sierpnia ustny egzamin poprawkowy
12 września ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego, odbiór świadectw i informacji o wynikach

1 Komunikat dyrektora CKE z 9 września 2016 w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
2 Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia (…) egzaminu maturalnego w 2017 roku